مارسلو پذیرفت که مرتکب فرار مالیاتی شد

مارسلو پذیرفت که مرتکب فرار مالیاتی شد تا رقمی معادل 490.917 یورو از مالیات درآمدهایش در سال 2013 را نپرداخته